تمدید مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری (تمدید)

دعوتنامه شرکت در مناقصه

 

شرکت :

 شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد طرح توسعه مشروحه زیر را از طریق مناقصه خریداری نماید.

خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری.

(جزئیات مشخصات فنی تجهیزات ضمیمه اسناد مناقصه است) لذا بدینوسیله دعوت می‎شود با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمائید.

 

۱موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از طراحی، تهیه، ساخت، آزمایش کارخانه‌ای، تهیه بیمه‎نامه‎های لازم حمل به بندر امام در استان خوزستان، انجام تشریفات ترخیص از گمرک، حمل داخلی و تخلیه لوازم و تجهیزات لوازم یدکی و ملحقات در محل پست یا انبارهای کارفرما.

 

۲محل تخلیه تجهیزات

محل تخلیه تجهیزات در پست و یا انبارهای کارفرما در استان خوزستان – خرمشهر خواهد بود.

 

۳افزایش یا کاهش

شرکت فولاد کاوه اروند می‎تواند در طول مدت قرارداد تجهیزات مورد معامله را تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد بدون آنکه در قیمت و شرایط قرارداد هیچگونه تغییری بنفع پیشنهاددهنده  داده شود.

 

۴مدت انجام کار

مدت انجام کار جهت ساخت و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری پست موقت ۳۳/۱۳۲ کیلوولت فولاد کاوه اروند حداکثر ۱۰ ماه از تاریخ امضای قرارداد می‎باشد.

 

۵ترتیب حمل

ترتیب حمل بشرح مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

 

۶جریمه تأخیر

میزان جریمه تأخیر در اجرای کار بشرح ماده ۲۹ پیمان می‎باشد.

 

۷محل دریافت اسناد مناقصه

شرکت‎کنندگان در مناقصه می‎توانند یک نسخه از اسناد مناقصه را از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۶/۱۱/۱۴  تا آخر وقت اداری مورخ ۹۷/۰۱/۲۵  از شرکت فولاد کاوه اروند به آدرس اتوبان رسالت – میدان آرژانتین – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان – طبقه ی نهم – شرکت فولاد کاوه ی اروند – (جناب آقای مشهدی) و تلفن ۸۸۸۸۱۶۳۷- ۰۲۱ در مقابل واریز مبلغ ۲٫۵ میلیون ریال به حساب بانک سپه شعبه سعیدی خرمشهر  به شماره  ۳۷۴۳۰۱۰۴۰۳۰۷ با تسلیم فیش بانکی مذکور دریافت نمایند.

 

۸تسلیم پیشنهادها

پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را با رعایت دستورالعمل به پیشنهاددهندگان و به شرح مندرج در آن بدون هیچگونه تغییری تکمیل و تا انتهای ساعت اداری مورخ ۹۷/۰۱/۳۱ به شرکت فولاد کاوه اروند، مدیریت قراردادها در تهران تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادهائی که خارج از موقع مقرر فوق تسلیم شود دریافت نخواهد شد.

 

۹سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پیشنهاددهنده به همراه پیشنهاد خود باید قبض سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه، که مطابق فرمی خواهد بود که پیوست اسناد مناقصه است، از یکی از بانکهای ایران به مبلغ یک میلیارد ریال،
۰۰۰ر۰۰۰ر۱,۰۰۰ ریال ضمیمه نمایند. ضمانتنامه بانکی مذکور باید به مدت نود روز از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و برای نود روز دیگر قابل تمدید باشد و کارفرما حق داشته باشد در صورتیکه تمدید آن ممکن نباشد وجوه مربوط به آنرا از بانک دریافت نموده و بعنوان سپرده نگهداری کند. در صورتیکه پیشنهاددهنده برنده مناقصه مشخص گردد و حاضر به امضای قرارداد و یا سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نشود، سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه او ضبط می‎شود و کارفرما می‎‎تواند با پیشنهاددهنده‎ای که پیشنهاد او در درجه بعد از برنده مناقصه واجد شرایط و برنده مناقصه تشخیص می‎شود قرارداد منعقد نماید و به همین منظور ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاددهنده مذکور نیز تا موقع امضای قرارداد باید معتبر مانده و نزد کارفرما نگاهداری شود. به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

۱۰ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پیشنهاددهنده که با امضای قرارداد فروشنده خوانده خواهد شد در هنگام امضای قرارداد جهت تضمین حسن انجام تعهدات باید ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ کل قرارداد مطابق نمونه پیوست اسناد مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تحصیل و به شرکت فولاد کاوه اروند تسلیم نماید. روش آزاد ساختن ضمانتنامه شرکت در مناقصه و سایر ضمانتنامه‎ها بشرح مندرج در اسناد مناقصه است.

 

۱۱پیشپرداخت

در صورت درخواست پیشنهاددهنده پیش‎پرداختی معادل چهل درصد (۴۰%) مبلغ قرارداد پس از امضای قرارداد و در مقابل تسلیم ضمانتنامه بانکی معادل همان مبلغ بشرح مندرج در شرایط قرارداد در اختیار فروشنده گذارده خواهد شد و به ترتیبی که در قرارداد ضمیمه اسناد مناقصه مقرر گردیده است بتدریج از او کسر خواهد شد.

 

۱۲آگاهی از مفاد اسناد مناقصه

شرکت‎کننده در مناقصه باید دستورالعمل به پیشنهاددهندگان و قرارداد و مشخصات فنی را که پیوست اسناد مناقصه است بدقت مورد توجه قرار دهد و خود را ملزم به رعایت آنها بداند.

 

۱۳برنده مناقصه

برنده مناقصه بر مبنای کل قیمت پیشنهادی و با توجه به اولویتهای فنی تعیین خواهد شد.

 

۱۴امضاء پیشنهادها

پیشنهاددهنده باید کلیه اوراق پیشنهاد را بوسیله امضای مجاز خود امضاء و مهر نماید. پیشنهاددهنده باید کلیه اسناد مناقصه را بدون تغییر و یا حذف قسمتی از آنها ضمیمه پیشنهاد خود نماید و در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پیشنهاددهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرائط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد.

 

۱۵صراحت پیشنهادها

پیشنهادها باید صریح و بدون قید و ابهام و یا شرایط تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای  مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۱۶اختیار قبول یا رد پیشنهادات

کمیسیون مناقصه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

۱۷اعلام عدم تمایل شرکت در مناقصه

در صورتیکه به هرعلت دریافت‎کننده این دعوتنامه پس از خرید اسناد مناقصه به هرعلت مایل به شرکت در مناقصه نباشد حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۹۷/۰۱/۲۵ مراتب را به شرکت فولاد کاوه اروند و شرکت مهندسی سامیک اعلام کنند.

 

شرکت فولاد کاوه اروند