پیام مدیر عامل

ورود به هزاره سوم میلادی در عرصه های اقتصادی و کسب وکار، همراه با تسریع در تحولات نظامهای صنعتی و تولیدی بود و این نظامها در پیوستگی جهانی که دارند، امواج خود را به حوزه های مختلف   رسانده ­اند. به عبارت دیگر جهان وارد عصر فراصنعتی شده و دارایی های دانشی و معنوی  سازمانها، تبدیل به مهمترین موضوع کسب و کار شده اند.

در چنین فضایی، سازمانها بایستی برای بهسازی وضعیت موجود خود و نیز خلق آینده ای تعریف شده، فعالیت های خود را سازماندهی نموده و با تکیه به منابع موجود و قابل دسترس، با رفع تنگناها و مدیریت مخاطرات کل سازمان خود را هدایت نمایند.

برای استمرار حرکت متعادل در دنیای رقابتی کسب وکار و بهره گیری از فرصتها ، بایستی با تکیه بر مدیریت آگاهانه بر زنجیره ارزش افزوده نهادسازی، ظرفیت سازی و پیاده سازی سیستم های مدیریت را هدف اصلی قرار داد

بر این اساس شرکت ما ، با اعتقاد به موارد فوق، تفکر مدیریت آگاهانه و یکپارجه برای حفظ منابع ذینفعان که سهامداران و جامعه می باشند را هدف اصلی قرار داده است .

با شناختی که از مزیت های داخلی بدست آورده ایم، حوزه فعالیت شرکت را در صنایع معدنی، سیمان، فولاد و آلومینیوم انتخاب نموده ایم تا در راستای ایجاد و توسعه واحد های جدید، نظام های بهره برداری بهینه از واحد های تولیدی موجود را پیاده سازی و در این راه بصورت مستمر گام برداریم.

سید محمد اتابک

 مدیر عامل