مناقصه خرید ممبران های واحد آبرسانی

باسمه تعالی

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید ممبران های واحد آبرسانی اقدام نماید. لذا جهت شرکت در مناقصه فرم های پیوست را تکمیل و پیشنهادات مالی و فنی را به آدرس ایمیل ذکر شده در فرم طبق مدت زمان تعیین شده ارسال فرمایید.

 

فرم پیوست:

مناقصه