مقالات

  1. Opportunities, Challenges and Potential Markets in Iran Aluminium Industry: A Case Study of Kaveh Khuzestan Aluminium Company:     برای دانلود اینجا کلیک کنید

  2. رقابت پذیری جهانی مفاهیم، شاخص ها، نحوه محاسبه و جایگاه ایران:  برای دانلود اینجا  کلیک کنید