تکنولوژی فولاد

نکنولوژی فولاد

تکنولوژی فولاد
تکنولوژی فولاد

 

برای ظرفیت تولید فولاد در حدود یک میلیون تن کوره های قوس الکتریکی و استفاده از گاز در احیاء مستقیم فولاد قابل طرح است . وظرفیت اقتصادی این روشها در همین   حدود است که در توسعه این تکنولوژی به ۱/۵ میلیون تن افزایش یافته است. در مقابل ظرفیت مناسب اقتصادی برای سیستم کوره بلند در حدود ۲/۵ میلیون تن تولید    فولاد در سال می باشد.

بنابراین انتخاب ظرفیت توسعه در انتخاب تکنولوژی موثر است. و باید مورد توجه قرار گیرد.

 

فولاد در جهان ۶۷ درصد با روش کنورتوری و ۳۳ درصد با روش احیای مستقیم تولید می‌شود.

در کشور ایران ۲۲ درصد با روش کنورتوری و ۷۸درصد با روش احیای مستقیم تولید می‌شود در حالی که هزینه انرژی در روش قوس الکتریکی بسیار بالاتر از روش دیگر است.

 

فرآیند سنگ آهن ( تن ) آماده سازی مواد کک (تن ) گاز (متر مکعب ) برق ( کیلو وات)
احیاء ۱٫۴- ۱٫۵ ۱٫۴-۱٫۶ ۳۴۰-۳۶۰ ۵۴۰ -۵۶۰
کوره بلند ۱٫۹- ۲٫۱ ۰٫۴-۰٫۶

 

وضعیت تکنولوژی فولادfulad

بر اساس آنالیزهای ارائه شده رتبه کنونی داخلی نسبت به رتبه مطلوب دارای فاصله معناداری می باشد.

با توجه به مجموع امتیازات داده شده، این صنعت بایستی حداقل به میزان ۲ برابر وضعیت فعلی اصلاح و بهبود یابد.