جلسه جناب آقای مهندس شالبافی با مدیرعامل محترم شرکت بیمه سینا در محل کارخانه شرکت فولاد کاوه اروند

جلسه جناب آقای مهندس شالبافی با مدیرعامل محترم شرکت بیمه سینا در محل کارخانه شرکت فولاد کاوه اروند