بازدید معاونت محترم بازرسی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بسمه تعالی


در مورخ ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠٣ ضمن بازدید معاونت محترم بازرسی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جناب آقای دکتر ره پیک از شرکت فولاد کاوه اروند و جلسه با مدیران کارخانه، ضمن تشکر از زحمات کلیه پرسنل و تقدیر از کارگران کارخانه در هفته کار و کارگر مأموریتها و اهداف بنیاد مستضعفان درسال جهش تولید با مشارکت مردم را بیان نمودند