بازدید جناب آقای دکتر قناعت از شرکت فولاد کاوه اروند

بسمه تعالی

بازدید جناب آقای دکتر قناعت معاون محترم امور توسعه و مدیریت منابع بنیاد مستضعفان از شرکت فولاد کاوه اروند