بازدید جناب آقای دکتر افتخاری معاون محترم اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و هیئت همراه در دی ماه ۹۸ از شرکت فولاد کاوه اروند