بازدید جناب آقای قاضی زاده مدیر محترم منطقه ای بانک ملت استان خوزستان از شرکت فولاد کاوه اروند (۳۰ دی ماه ۹۸)